کتاب «رانندگی ایمن با موتورسیکلت و دوچرخه» به زودی منتشر می شود

دومین جلد از مجموعه کتاب های آیین شهروندی تحت عنوان  «رانندگی ایمن با موتورسیکلت و دوچرخه»، از سوی انتشارات سفیر خرد به زودی منتشر می شود.

رانندگی ایمن با موتورسیکلت و دوچرخه به قلم یوسف بهمن آبادی، از زبان یک شهروند احترام گذارنده به قانون و حقوق شهروندی، به شرح قوانین و رفتارهای صحیح رانندگی با وسایل نقلیه دوچرخ (موتورسیکلت و دوچرخه) می پردازد.

این کتاب با تصویرگری مجید صالحی، طرح جلد مرتضی آذرخیل و طراحی امیر بهمن آبادی و حمید ابراهیمی در مرحله ورود به چاپ است.